Informacje ustawowe

Informacje o brokerze ubezpieczeniowym działającym pod firmą ADESS BROKER Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
dla klientów będących osobami prawnymi

wymagane zgodnie z art. 32 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń z dn. 15.12.2017r. (Dz. U. 2017 r. poz. 2486 z późn. zm.)

 1. Broker prowadzi działalność brokerską w zakresie ubezpieczeń pod firmą ADESS BROKER Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (41-150) ul. Katowicka 47 (zwany dalej jako: Broker). Broker jest brokerem ubezpieczeniowym.
 2. Broker posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności Brokera Ubezpieczeniowego nr: 2375/17 i został wpisany do Rejestru Brokerów Ubezpieczeniowych pod numerem: 00002254/U.
 3. Rejestr Brokerów Ubezpieczeniowych prowadzony jest przez KNF on-line pod adresem: https://rpu.knf.gov.pl/. Celem weryfikacji wpisu Brokera należy kolejno wybrać rodzaj podmiotu (Broker) i uzupełnić pola odpowiednimi informacjami tj. np. : nr zezwolenia (2375/17) lub Firma/nazwa (ADESS BROKER). Po zatwierdzeniu czynności przez kliknięcie Szukaj, wyświetli się poniżej link z danymi wraz z nadanym numerem wpisu, na który należy kliknąć celem wyświetlenia danych zgromadzonych w rejestrze.
 4. Zezwolenie na prowadzenie działalności brokerskiej znajduje się pod adresem: adess.pl/zezwolenie
 5. Broker nie posiada akcji albo udziałów żadnego zakładu ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu.
 6. Żaden zakład ubezpieczeń nie posiada udziałów Brokera, które uprawniałby co najmniej do 10% głosów na zgromadzeniu wspólników Brokera.
 7. Broker otrzymuje wynagrodzenie w formie kurtażu brokerskiego wypłacanego przez zakład ubezpieczeń. W przypadku zmiany charakteru wynagrodzenia Klient zostanie poinformowany przez Brokera o tym fakcie przed zawarciem umowy ubezpieczenia.
 8. Klient ma prawo złożyć reklamację lub wnieść skargę na usługi świadczone przez Brokera, przy czym nie mogą one być związane z udzielaną ochroną ubezpieczeniową (tego rodzaju reklamacje powinny być kierowane bezpośrednio na adres właściwego ubezpieczyciela). Reklamacje można składać:
  1. w formie pisemnej lub ustnie do protokołu, bezpośrednio w siedzibie Brokera: ul. Katowicka 47 w Chorzowie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 16;
  2. w formie pisemnej przesyłką pocztową lub kurierską na adres siedziby Brokera: ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów;
  3. w formie ustnej, telefonicznie pod numerem telefonu: +48 32 3070692
  4. w formie pisemnej, pocztą elektroniczną na adres: biuro@adess.pl.
 9. Klient ma prawo do pozasądowego, polubownego rozstrzygania sporów w formie negocjacji prowadzonych przez Klienta i Brokera. Negocjacje nie powinny trwać dłużej niż miesiąc od daty doręczenia (lub uznania za doręczone zgodnie z przepisami prawa) drugiej Stronie wezwania do podjęcia negocjacji w celu polubownego zakończenia sporu.
← Powrót do Strony głównej