Kodeks Etyki Zawodowej Brokera

Członkowie Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych zgromadzeni na Kongresie w dniu 31 maja 1998 r. W Sobieszewie postanawiają przyjąć Kartę, zwaną dla upamiętnienia tego faktu Kartą Sobieszewską

Uważając, że jednym z podstawowych obowiązków członka Stowarzyszenia jest działanie w granicach obowiązującego prawa, jednocześnie brokerzy przyjmują, że uczciwe i etyczne postępowanie każdego brokera jest istotne i konieczne dla zachowania dobrego imienia i poczucia jedności środowiska. Za podstawowe normy etycznego zachowania brokerzy, członkowie Stowarzyszenia, świadomie i dobrowolnie przyjmują:

I. W kontaktach z Klientem broker podejmuje:

 • działania w dobrej wierze, nacechowane szacunkiem i w poczuciu najlepszego wykorzystania swojej wiedzy, mając za podstawowy cel interes Klienta.

II. W kontaktach wzajemnych:

 • każdy z członków Stowarzyszenia, będąc równym wśród równych, cieszy się szacunkiem całego środowiska
 • podważanie dobrego imienia lub naruszanie czci innego brokera jest traktowane jako działanie wymierzone w środowisko
 • wszelkie praktyki i działanie, noszące znamiona nieuczciwego wzbogacenia się kosztem innego brokera, zasługują na potępienie ze strony całego środowiska.

III. W kontaktach z zakładem ubezpieczeń:

 • broker, poprzez swoje zaangażowanie i profesjonalizm, umiejętnie wykorzystuje swoją wiedzę, postępuje uczciwie w stosunku do zakładu ubezpieczeń – dążąc do zabezpieczenia jak najlepiej pojętego interesu Klienta.

Członkowie Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych – sygnatariusze Karty postanawiają:

 • Broker – członek Stowarzyszenia postępujący uczciwie i etycznie – zawsze może liczyć na wsparcie i ochronę ze strony całego środowiska.
 • Broker – działając z naruszeniem ogólnie przyjętych zasad etycznego i uczciwego postępowania, nie tylko wobec innych brokerów, Klientów czy zakładów ubezpieczeń, ale także wobec osób trzecich, winien być uznanym, dla dobra środowiska, niezależnie od podjętych wobec niego innych działań i postępowań, za niegodnego członkostwa w Stowarzyszeniu Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.

Kodeks Etyki Zawodowej Brokera Ubezpieczeniowego i Reasekuracyjnego

Kodeks określa standardy etyki zawodowej członków Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.

Kodeks zawiera podstawowe zasady etyczne oraz powszechnie uznawane normy postępowania zawodowego brokerów, które są przestrzegane w interesie wszystkich stron obrotu ubezpieczeniowego.

Rozpatrywanie roszczeń wobec brokerów wynikające z błędów i nierzetelnego wykonywania zawodu należy do właściwych instancji. Komisja Etyki Zawodowej rozpatruje wnioski i skargi dotyczące nieprofesjonalnego i nieetycznego postępowania członków Stowarzyszenia.

Brokerzy Ubezpieczeniowi i Reasekuracyjni przyjmują główne zasady Kodeksu Etyki Zawodowej oraz zobowiązują się do ich przestrzegania w prowadzonej przez siebie działalności.

Nieprzestrzeganie poniższych zasad może być ocenione przez Komisję Etyki Zawodowej jako nieetyczne i spowodować sankcje określone statutem Stowarzyszenia.

Główne Zasady Etyki Zawodowej

 • Brokerzy działają w interesie Klienta, którego dobro stawiane jest na pierwszym miejscu.
 • Brokerzy prowadzą działalność w dobrej wierze i zgodnie z prawem, przestrzegając zasad uczciwej konkurencji.
 • Brokerzy dbają o reputację i dobre imię swojego zawodu.
 • Podstawą stosunków między brokerami jest równoprawność i wzajemny szacunek.
 • Dobór kadr, organizacja pracy i wewnętrzna kontrola firmy brokerskiej zapewniają kompetentną i odpowiedzialną obsługę Klienta.
 • Oświadczenia składane przez brokera lub w jego imieniu, w tym również ogłoszenia publiczne, są jednoznaczne i nie mogą wprowadzać w błąd.
 • Brokerzy w swoim działaniu kierują się zasadami uczciwego obrotu w stosunku do wszystkich podmiotów.
← Powrót do strony głównej

Jako wyspecjalizowany broker ubezpieczeń zdrowotnych jesteśmy dla naszych Klientów gwarantem uzyskania najlepszego rozwiązania i właściwego serwisu. Mamy szerokie doświadczenie w zakresie negocjacji, wdrażania i przeprowadzania w firmie zmian świadczeniodawcy. Jako ekspert rynku ubezpieczeń i abonamentów medycznych mamy umiejętności i praktykę w tworzeniu dedykowanych rozwiązań, spełniających wymogi i oczekiwania naszego Klienta. Każdy proces przeprowadzamy w sposób niebudzący wątpliwości co do kierunku proponowanych zmian lub wdrażania nowych rozwiązań, znając ich rezultaty w zamkniętych już projektach. Rekomendacje od naszych Klientów są tego najlepszym potwierdzeniem.

Znając od wielu lat realia prowadzenia biznesu, promując kompleksowe podejście do tego rodzaju ryzyka, wiemy jak skutecznie je ubezpieczyć będąc zaufanym i wyłącznym partnerem osób decyzyjnych. Członek Zarządu powinien korzystać z usług Prawnika, co do którego ma pełne zaufanie i przekonanie do jego profesjonalizmu. Podobnie rzecz się ma z Brokerem Ubezpieczeniowym. Doradztwo w zakresie pokrycia ochroną ryzyk związanych z wykonywanym zawodem, jest tak samo kluczowe, jak otrzymana porada prawna – ich celem jest przecież zabezpieczenie się przed przykrymi konsekwencjami błędnych lub wątpliwych decyzji zarządczych. Niestety, nie wszystko jest też zależne od nas, a to co nieprzewidywalne powinno być skutecznie zabezpieczone. Jako Broker Ubezpieczeniowy oferujemy naszym Klientom zindywidualizowane doradztwo ukierunkowane na zabezpieczenie Zarządów przed ewentualnymi roszczeniami w trakcie pełnienia funkcji i po jej zakończeniu. Dla naszych Klientów jesteśmy pewnym i profesjonalnym partnerem wyspecjalizowanym w zakresie ryzyk typowych dla stanowisk decyzyjnych.

Błąd w sferze podatków, niewłaściwa inerpretacja przepisów, Split Payment lub niedopełnienie obowiązku raportowania Schematu Podatkowego i wiele innych zagrożeń natury podatkowej – to tylko nieliczne ryzyka związane ze sferą fiskalną. Analizując sytuację naszego Klienta tworzymy rozwiązanie, które zapewni mu komfort funkcjonowania i zabezpieczy większość ryzyk podatkowych. Ubezpieczenia ochrony podatkowej chronią firmę w trakcie prowadzenia kontroli podatkowej i w przypadku wystąpienia sporu z KAS lub ZUS. Należy podkreślić fakt, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje lata poprzedzające start polisy i trwa aż do chwili wyczerpania możliwości procesowych przewidzianych polskim prawem. Wiemy też, jak skutecznie ubezpieczyć osoby decyzyjne na wypadek kar pieniężnych, grzywien czy odszkodowań, nakładanych w drodze postepowań karno-skarbowych. Coraz więcej regulacji w sferze prawa podatkowego daje ogromne możliwości nakładania kar personalnych, o maksymalnych wartościach dopuszczanych prawem, nawet w sytuacji jedynie zaniedbania obowiązku wynikającego z danej regulacji. Wsłuchując się w sytuację Klienta dajemy skuteczne pokrycie ryzyka wraz z zabezpieczeniem finansowym Członka Zarządu.

Najszersze w Polsce kompetencje i wieloletnie doświadczenie naszego zespołu, gwarantują Klientom skorzystanie z najnowszych rozwiązań szytych na miarę w odpowiedzi na konkretne potrzeby danego przedsiębiorcy, przy zachowaniu najwyższych standardów tajemnicy zawodowej.

Obsługujemy 236 firm.
Z naszych autorskich rozwiązań skorzystało ponad 20 000 osób.
Działamy w całej Polsce.

Czytaj więcej: ADESS – OCHRONA ZARZĄDU I WŁAŚCICIELI FIRM

Doskonale znamy cały rynek oferentów w Polsce a przede wszystkim charakterystykę ich działania w praktyce. Dzięki temu każde negocjacje i wdrożenie są naszym pełnym sukcesem, a także ogromnym ułatwieniem dla codziennej pracy naszego Klienta, który oszczędza czas i pieniądze. Każdy nasz Klient otrzymuje dostęp do swojego profilu w systemie kancelarii on-line, gdzie gromadzona jest wszelka dokumentacja związana z programem. Nasza działalność brokerska objęta jest polisą ubezpieczenia OC z Sumą Gwarancyjną 1 924 560,00 Euro.

Najszersze w Polsce kompetencje i wieloletnie doświadczenie naszego zespołu, gwarantują Klientom skorzystanie z autorskich rozwiązań niedostępnych dla rynku.

Obsługujemy 236 firm.
Z naszych autorskich rozwiązań skorzystało ponad 20 000 osób.
Działamy w całej Polsce.

Czytaj więcej: ADESS – OPIEKA MEDYCZNA DLA FIRM

Pliki Cookies

Nasza strona używa plików ciasteczek (cookies) aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Więcej o naszej polityce prywatności możesz znaleźć Tutaj